اعتراضات در ایران و اعتراف حکومت

اعتراضات در ایران به نقاط بحرانی و کلیدی خود رسیده است. اعتراف حکومت به افزایش شاخص‌های گرایش به حکومت غیر دینی و میل به ایجاد تغییرات اساسی از جمله موارد مهمی است که ضرورت بررسی آن احساس می‌شود. در این برنامه با حضور مهندس حسن شریعتمداری دبیرکل شورای مدیریت گذار این موضوع را بررسی می‌کنیم.

محور مقاومت یا محور شرارت

چیزی که تحت عنوان محور مقاومت از آن یاد می‌کنیم از چه زمانی آغاز شده است؟ سیر تحولی از تاریخچه شکل‌گیری و همچنین بررسی تشکیل شورای ملی پایان دادن به اشغال‌گری ایران در لبنان در گفتگو با احمد رأفت روزنامه‌نگار. با من ترانه آبروش از تلویزیون گذار همراه باشید تا بیشتر درباره‌ی این موضوع حرف […]

خط قرمز های جمهوری اسلامی

خط قرمزهای جمهوری اسلامی از شماره گذشته‌اند. تقریبا کاری نیست که یک شهروند ایرانی بخواهد آن را انجام دهد و با علامت ایست و توهین و زندان و در مواردی پر شمار، مرگ روبرو نشود. اما به طور مشخص می‌توان به چند موضوع که در کنار هم ابعاد روانی و استراتژیک دارند اشاره کرد. ابعاد […]

بازخوانی شاخص‌های شکاف جنسی از نظر سازمان مللوضعیت زنان ایران و نگاه ایده‌آل

میزان آشنایی و شناخت ما از ابزارهای اندازه‌گیری تبعیض بسیار محدود هستند. در شرایط خاص و بحرانی کشور ما که داده‌های بسیار پراکنده و مدیریت شده وجود دارند کار را از پیش سخت‌تر می‌کنند. در این برنامه با داده‌های شکاف جنسی بیشتر آشنا خواهید شد.

بررسی اعتراضات ایران

واکاوی اعتراضات و اشتراک در مطالبات چگونه ممکن است تحقق یابد؟ در نگاه اول شکل‌گیری اعتراضات از مبانی و پایگاه مطالبات صنفی هر گروه پیروی می‌کند. اما در ادامه برای اثرگذاری عمیق‌تر نیاز ضروری گروه‌های مختلف اشتراک در خواسته‌ها و مطالبات بنیادین است. برای بررسی این موضوع همراه ما باشید.

ساختار خانواده سنتی

خانواده سنتی سلسله مراتب خانواده سنتی القا کننده نقش‌های مسلط و تبیین کننده درونی ترین تبعیض هاست. در این برنامه می‌کوشیم با اجزای عمیق این رویداد نابرابر بیشتر آشنا شویم.