کارگروه کارگران

اگر تنها بخواهیم به دو گروه با جامعه بزرگی از اعضای صنفی در ایران اشاره کنیم، بدون تردید کارگران و معلمان ایرانی تشکیل دهنده این صنوف متحد با منافع نسبتا مشترک در کنار یکدیگر قرار دارند. مخرج مشترک هر دوی این گروهها بازنشستگان از معلمان و کارگران هستند که اکنون در رنجی افزون‌تر از پیامدهای […]