مداخله روحانیت در آموزش

روحانیت در سه میدان بطور دائم و سیستماتیک در امر آموزش دخالت تاریخی و مستمر داشته است: – آموزش طلاب و مبلغین دینی در حوزه های دینی – آموزش در مدارس و بخصوص مدارس خاص مذهبی و شبه مدرن – آموزش عمومی از طریق منبر و تبلیغ این شماره از چرخه استبداد به بررسی این […]

مدارس مذهبی در ایران

قبل از انقللاب مشروطه و ورود تجدد به ایران، روحانیت در حوزه آموزش مکتب داری میکرد و به اطفال در حد سوادی ابتدائی علاوه بر تعلیمات دینی تاریخ و زبان فارسی نیز می آموخت.» این یک نقطه اتکایی برای بررسی و نقطه کانونی برخورد با جهان مدرن است. تغییرات وسیع جهانی شرایطی را پیش و […]

روحانیت و نظام آموزش

تصرف حکومت بوسیله روحانیت پس از سال ۵۷ و نقش مخرب آن دردوران معاصر، تاثیر عمیقی بر آگاهی و آزادی وجدان و باور در ایران گذاشته است. امروز اکثریت بزرگی از مردم خواهان گذار از حکومت دینی به یک حکومت سکولار هستند. حکومتی که مهمترین خصوصیت آن جدایی نهاد دین از حکومت است. در این […]

سند ۲۰۳۰ چه می‌گوید؟

در برنامه قبل، اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو را راه حل تغییر بنیادین در نظام استبداد آموزش و پرورش ایران و تبدیل آن به یک نظام آموزشی مدرن و مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک دانستیم . سند ۲۰۳۰ سازمان جهانی یونسکو، همان‌طور که در ماده اول خود تصریح می‌کند، شامل تضمین از سوی حکومت‌ها در زمینه‌ی کارآمد […]

چگونه نظام آموزش و پرورش خود را مدرن نماییم؟

دربرنامه های قبل از جایگاه نظام آموزش و پرورش با ظاهری مدرن و برگرفته از الگوهای غربی ومحتوایی سنتی در راستای تجدید تولید دائمی افراد مستبد برای ادامه چرخه استبداد در جامعه ایران سخن گفتیم. حال ببینیم نظام آموزش و پرورش ما چه تغییراتی را باید پذیرا شود تا بتواند شکل و محتوای خود را […]

گسست از پدرانگی

من سرگردان و ذهن منفعل، انسان را در دوران قبل از بلوغ متوقف می‌کند. بلوغ فکری در نتیجه تثبیت شخصیت وآمادگی ذهنی برای ورود به زندگی اجتماعی به دست می‌آید. زندگی در جوامع مدرن، صحنه توامان رقابت و همکاری است. چنین صحنه ای انسان اجتماعی بر خود ایستا می‌خواهد. انسان برخود ایستا از آینده نمی‌هراسد. […]

من سردرگم بین ارزشهای گذشته و حال ۲

در جامعه ما هر شخص در روند تبدیل شدن از فرد به انسانی اجتماعی، به ناچار از خود می پرسد که من کیستم؟ اما من سرگردان بین دو نظام ارزشی متفاوت، پاسخی روشن برای این سوال خود نمی یابد. نظام جامعه پذیری ما که به طور تاریخی شکل گرفته تکوین یافته است، او را از […]

من سردرگم بین ارزشهای گذشته و حال

در جامعه ما هر شخص در روند تبدیل شدن از فرد به انسانی اجتماعی، به ناچار از خود می پرسد که من کیستم؟ اما من سرگردان بین دو نظام ارزشی متفاوت، پاسخی روشن برای این سوال خود نمی یابد. نظام جامعه پذیری ما که به طور تاریخی شکل گرفته تکوین یافته است، او را از […]

حسرت روزگار گذشته

حسرت روزگار گذشته، حاصل ذهنیتی است که چون از ساختن آینده ناتوان و ناامید است، همیشه درگذشته به سرمی‌برد تا مبادا به آینده مبهم و نامعلوم پرتاب شود. ذهنیت منفعل ٬ ناتوان ازخلاقیت است. این ذهن کارش تقلید و الگوبرداری و تقلید و نوشتن از روی دست دیگران است . این ذهن، حسرت روزگارانی را […]

ذهنیت منفعل، دستاورد نظام آموزشی ما

ذهنیت بشر مدرن جستجوگر و پویاست. یعنی برای هر اتفاقی به دنبال دلیلی است و برای هر حادثه‌ای به دنبال سببی طبیعی وقابل درک و فهم وتجزیه و تحلیل می‌باشد. علم بیش از هرچیز مدیون این پویائی ذهن و کنجکاوی بشر است. ذهنیت ما اما چنین نیست. ما هرچه را که قادر به درک آن […]